De Algemene Vergadering 2014 zal worden gehouden op donderdag 8 mei 2014 op het Opleidings- en Trainingscentrum Vuursteun (OTCVust) in de Legerplaats bij Oldebroek. Eperweg 149, 8084 HE  ‘t-HARDE

Het hoofdbestuur roept de leden op naar deze belangrijke vergadering te komen om mee te praten over de toekomst van onze vereniging. Het is van groot belang dat de leden meedenken en meebeslissen over de mogelijke oplossingen.

LET OP! het middagprogramma heeft een wijziging ondergaan.

In plaats van een bezoek aan het Nederlands Artillerie Museum gaan we nu kijken bij een beproeving van mortiermunitie en het schieten met mortieren. Spectaculair om mee te maken dus!

Programma:

10.30 – 11.00 uur:      ontvangst en registratie in de Officierskantine/gebouw 230, de koffie met cake staat dan klaar

11.00 – 12.30 uur:      Algemene Vergadering (agenda: zie hieronder)

12.30 – 13.30 uur:      lunchpauze

13.30 - 15.00 uur:      bezoek beproeving van mortiermunitie

15.00 – 16.00 uur:      afsluiting met een drankje, vertrek deelnemers


Agenda:

1.         Welkom en presentie

2.         Goedkeuren agenda

3.         Huishoudelijke mededelingen

4.         Goedkeuren verslag van de Algemene Vergadering 2013

5.         Goedkeuren secretarieel jaarverslag 2013

6.         Financiële zaken:

           a. toelichting op de balans en exploitatierekening 2012

           b. verslag kascontrole 2012

           c. goedkeuren balans en exploitatierekening 2012

           d. toelichting op de balans en exploitatierekening 2013

           e. verslag kascontrole 2013

           f. goedkeuren balans en exploitatierekening 2013

           g. décharge van het bestuur en de penningmeester over 2012 en 2013

           h. dankwoord voor en aftreden van de kascontrolecommissie 2012/2013

           i. benoeming van de kascontrolecommissie 2014;

              kandidaat worden gesteld de heren H.M. van Balen en N.J. Kooijman.

7.        Toekomst van de vereniging:

          a. begroting 2014 en toelichting door de voorzitter op de financiële situatie van de vereniging

          b. discussie met de leden over de te nemen maatregelen en/of oplossingen

          c. voorstel tot verhoging van de jaarcontributie tot € 40,- per jaar

          d. goedkeuren begroting 2014

8.        Personele zaken:

          a. mutaties in de Algemene Raad: geen

          b. mutaties hoofdbestuur:

aftredend en niet herkiesbaar in het hoofdbestuur is de penningmeester, de heer F.M. Wessels

door het hoofdbestuur wordt kandidaat gesteld voor de functie van penningmeester, lkol b.d. D.J. Vuijk, reeds lid van het hoofdbestuur

het hoofdbestuur stelt de Algemene Vergadering voor om het rooster van aftreden voor de overige leden van het hoofdbestuur voor één jaar te bevriezen

          c. verkiezing van de nieuwe penningmeester

          d. benoeming van een nieuw erelid.

9.        ARMEX-zaken:

           a. verslag en toelichting door de hoofdredacteur

           b. vragen aan de hoofdredacteur

10.      Rondvraag en sluiting

11.      Uitnodiging voor een drankje en de lunch,

           toelichting op het middagprogramma.


Algemeen:

U kunt uw deelname kenbaar maken door het overmaken van €.7,50 per persoon op IBAN:NL65 INGB 0000 1700 55 t.n.v. P.R. Klop in Den Haag. Uw betaling moet uiterlijk op 2 mei 2014 zijn bijgeschreven op genoemde rekening. Houdt rekening met de verwerkingstijd bij de bank van circa 3 dagen. Zorg dat bij uw betaling ook uw adresgegevens zijn vermeld.

Circa 10 dagen voor de vergadering worden de vergaderstukken naar dat adres verzonden, ook voorzien van een reisadvies of een routebeschrijving naar de legerplaats.

NB:    Indien u gebruik maakt van het openbaar vervoer en u geeft dit bij de betaling aan, dan wordt gezorgd voor (militair) vervoer bij NS-station ‘t-Harde.

NB:     de ingang van de kazerne is verplaats naar de achterzijde, zodat u op de N309 komend uit de richting ’t-Harde bij KM-paal 40,9 linksaf moet slaan en dan op deze toerit de toegangspoort zult aantreffen.

NB:     u dient u bij de wacht te vervoegen met een geldig legitimatiebewijs en onze bevestigingsbrief  die u ontvangt nadat u zich heeft aangemeld.

Het hoofdbestuur rekent op een grote opkomst en zal in samenwerking met de medewerkers van Paresto zorgen voor een interessante dag waarbij ook aan de inwendige mens wordt gedacht.

Bijlagen:
Bewaar het bestand ALGEMENE VERGADERING-AGENDA 2014.pdfALGEMENE VERGADERING-AGENDA 2014.pdf[Uitnodiging tot de Algemene Vergadering met de Agenda 2014]201 kB